Ontwerpvisie; Mooie mix aan functies op Sportlaan Driene Hengelo

'Co-creatie, ontmoeting en verbinding staan centraal'

Samen met eigenaren, gebruikers en initiatiefnemers wil de gemeente het gebied op en rondom Sportlaan Driene ontwikkelen, zodat er een levendig gebied ontstaat. Er zijn kansen voor verschillende functies zoals wonen, onderwijs, sport, zorg en andere maatschappelijke voorzieningen. Om dit goed op elkaar af te stemmen is door Leyten-Trebbe samen met alle partijen een ontwerpvisie gemaakt. Het college van B en W heeft ingestemd met deze ontwerpvisie en legt deze nu ter inzage.

Het gebied ‘Sportlaan Driene en omgeving’  wordt begrensd door de PC Hooftlaan, het Schrijverspad, de Zwavertsweg en de spoorlijn. De ontwerpvisie ligt tot en met 8 maart 2022 ter inzage. Na afloop van deze periode worden de eventuele inspraakreacties verwerkt. Uiteindelijk wordt de aangepaste visie aan de gemeenteraad van Hengelo voorgelegd ter vaststelling.

gebiedsvisie
Campus Driene ai

Sportlaan Driene e.o.; unieke plek in Hengelo, met veel kansen

Leyten-Trebbe, eigenaar van de locatie van het voormalige ROC, nam in overleg met de gemeente Hengelo het voortouw bij het opstellen van de ontwerpvisie. Alle andere eigenaren, gebruikers en initiatiefnemers zijn hier volop bij betrokken. Pascal Lutjenhuis, Commercieel Manager bij Trebbe: "Dit bijzondere traject laat zich kenmerken door co-creatie. Nu, maar ook in de toekomst. Door samen de kansen te onderzoeken binnen de bestaande groenstructuur ontstaat er een multifunctionele wijk in een parkachtige setting waar verbinding en ontmoeting centraal staan." Wethouder Mariska ten Heuw is enthousiast over de ontwerpvisie én de manier waarop dit tot stand is gekomen. "Het is mooi om te zien dat alle betrokkenen in het gebied samen hebben meegedacht over de kansen en inrichting. Zo ligt er een gedragen en integrale visie, waarbij de functies elkaar versterken en aanvullen."

Versterken van de landschappelijke structuur

In het gebied zijn verschillende functies gehuisvest, zoals bijvoorbeeld SMEOT, de vakschool voor metaal- en elektro-opleidingen in Twente, die graag wil uitbreiden. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een locatie voor woonwagens in het gebied te realiseren. Leyten-Trebbe ontwikkelt hier straks woningen  in het betaalbare en middeldure koop- en huursegment. Ook de andere partijen zien kansen in het gebied, bijvoorbeeld voor het realiseren van een duurzame woongroep en een zorgcomplex.

In de ontwerpvisie is de waardevolle landschappelijke structuur van het gebied als basis genomen. Waar mogelijk wordt deze in de uitwerking nog verder versterkt. De verschillende functies kregen een passende plek in het gebied, zodat zij elkaar waar mogelijk versterken. Er komt een nieuwe ontsluiting, waardoor het binnengebied autovrij kan worden en benut voor ontmoeting en sportieve activiteiten.

In de ontwerpvisie wordt onderscheid gemaakt tussen het plangebied ten zuiden van de beek en het studiegebied ten noorden daarvan. Beide deelgebieden kunnen onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld en uitgewerkt.