Trebbe sluit veelbewogen jaar 2020 goed af en richt het vizier op de toekomst

‘Meebewegen, samenwerken en vernieuwen kenmerken dit jaar en de komende jaren’

Na jaren van groei maakte de omzet van Trebbe Holding in 2020 een kleine pas op de plaats. De totale omzet daalde licht naar € 379 miljoen. Het rendement verbeterde sterk ten opzichte van een jaar eerder en bedroeg 5,1% voor belastingen. De omzet uit woningbouw binnen Trebbe bedroeg € 292 miljoen. De omzet verkregen uit utiliteitsbouw en bedrijfshuisvesting daalde licht van € 100 miljoen naar € 87 miljoen. Onder Trebbe Holding vallen Trebbe Groep, Dijkham Bouw, Bouwbedrijf Van den Hengel en de Giesbers Bedrijven.

Bewogen en bijzonder 2020

Trebbe blikt terug op een bewogen en bijzonder 2020. “Natuurlijk speelt de corona-pandemie daar een grote en nadrukkelijke rol in”, vertelt Hein Trebbe jr., directeur bij Trebbe. “Dankzij een stevig pakket aan maatregelen om de veiligheid en gezondheid van medewerkers, opdrachtgevers, bouwpartners en leveranciers te waarborgen konden we gelukkig ‘gewoon’ doorgaan met ontwikkelen, het verkopen van woningen en bouwen.” Wel heeft corona geleid tot meerkosten. “Het verzuim lag hoger, ook omdat mensen uit voorzorg thuisbleven, we hebben extra maatregelen getroffen en in enkele gevallen zijn werken doorgeschoven. Dit staat echter niet in verhouding tot wat andere sectoren overkomen is. Ik ben er trots op dat iedereen; collega’s, opdrachtgevers en bouwpartners zich tot het uiterste ingespannen hebben om de projecten door te laten gaan. Het thuiswerken is boven verwachting goed gegaan, evenals het door kunnen werken op de bouwplaatsen. Samen hebben we ons 100% ingezet voor onze ambitie; Nederland mooier maken door het creëren van duurzame en gezonde leefomgevingen.”

Trebbe Kracht - Rick bouwhuis en Stefan Doornink.
Trebbe  - Amstelveen - Jonge timmermannen en bouw

Verdere groei op een krappe arbeidsmarkt

Het personeelsbestand is in 2020 licht gegroeid. Richting het einde van 2020 nam de omzet in aanloop naar 2021 verder toe. Als gevolg van die toename, groeit het aantal collega’s in 2021. “Ons personeelsbestand maakt in 2021 een groei door. Dat is een mooie ontwikkeling, maar tegelijkertijd ook een uitdaging. Er was al sprake van krapte op de arbeidsmarkt en die is het afgelopen jaar alleen maar groter geworden”, vertelt Hein jr.

Doorkijk 2021

Na een bewuste pas op de plaats met de omzet in 2020, voorziet Trebbe een omzetsprong voor 2021. Hein Trebbe jr.: “De goedgevulde orderportefeuille biedt een stevig fundament voor 2021 en verdere jaren.” Trebbe verwacht dat de omzet verkregen uit projectontwikkeling, de nieuwbouw van grondgebonden woningen en appartementencomplexen en de omzet vanuit utiliteitsbouw en bedrijfshuisvesting stijgt. De omzet vanuit groot onderhoud en renovatie van bestaand vastgoed wordt geconsolideerd. Dit bij elkaar resulteert in een te verwachten omzetgroei in 2021 van circa 20%. “Die omzetgroei is natuurlijk een prachtige ontwikkeling en het bewijs dat we de juiste strategie volgen en de juiste oplossingen hebben voor de vragen die in de markt spelen. Tegelijkertijd is groei niet iets waar we direct op sturen. Voor ons zijn de lange termijn, duurzame relaties, behoud en versterken van onze cultuur en rendementsverbetering belangrijke uitgangspunten.”

Veranderende omstandigheden vragen om flexibiliteit en aanpassingsvermogen

De marktomstandigheden zijn momenteel aan veranderingen onderhevig. Hein Trebbe jr.: “Kijk naar de situatie op de woningmarkt. De grote vraag naar en het tekort aan grondstoffen leidt tot prijsstijgingen op de inkoopmarkt. En we worden geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt. Ook is er nog onzekerheid rondom de verdere ontwikkeling van de corona-pandemie en spelen thema’s als stikstof en het tekort aan locaties en planvertragingen nog een rol. Dit en meer speelt terwijl betaalbaarheid een van de grootste opgaves is. Dat vraagt om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en innovatiekracht.” Om goed op de verschillende omstandigheden mee te kunnen bewegen en aan te blijven sluiten op de vragen uit de markt wordt geïnvesteerd in de (door)ontwikkeling van producten en diensten die bij de huidige en toekomstige tijdsgeest passen. “Trebbe PuurWonen is hier een goed voorbeeld van. Dit product laat zien dat het nog steeds mogelijk is om betaalbaar en efficiënt goede woningen te ontwikkelen en te bouwen.” Er is en blijft bijzondere aandacht voor duurzaamheid en betaalbaarheid. Om dat te bereiken wordt geïnvesteerd in het organiseren van een efficiëntere keten door onder meer verdere industrialisatie, digitalisering en robotisering. “De wijze waarop Trebbe werkt aan industrialisatie noemen wij flexibel industrialiseren. Wij geven daar samen met onze vaste co-makers invulling aan en maken gebruik van verschillende fabrieken door heel Nederland.” Daarnaast veranderen samenwerkingsvormen. “Al sinds jaar en dag werken we nauw samen met opdrachtgevers, co-makers en collega-bedrijven. We zien een verdere intensivering in de wijze waarop we samenwerken en het aantal ketensamenwerkingen, strategische en/of langjarige samenwerkingen.” Dit geldt niet alleen voor opdrachtgevers, maar ook voor bouwpartners. “Wij zijn ervan overtuigd dat door samen verder te innoveren we het hoofd kunnen bieden aan de vraagstukken van deze tijd.”