Trebbe halveert CO2-uitstoot sinds 2010 en behoudt trede 5 op CO2-prestatieladder

‘CO2-reductie is blijvende doelstelling’

Sinds 2010 is Trebbe gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. Vanuit deze certificering wordt Trebbe ieder jaar ge-audit en publiceert Trebbe ieder jaar het CO2-portfolio. Dit portfolio is een samenvatting van alle maatregelen die sinds de invoering van de CO2-prestatieladder zijn getroffen om ieder jaar de CO2-uitstoot verder te reduceren en een samenvatting van de maatregelen die Trebbe nog wil treffen. Het uitkomen van dit portfolio en het met goed gevolg afleggen van de audits is een mooi moment om de balans op te maken met Jos Roesthuis, KAM-manager.

Over de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Tijdens audit wordt aan de hand van vier pijlers – te weten, inzicht, reductiemaatregelen, transparantie en participatie, getoetst of hieraan wordt voldaan.

Trede 5 handhaven en uitstoot terugdringen, dat is de ambitie

“Sinds de invoering van de CO2-prestatieladder hebben we al een mooie weg afgelegd om de CO2-uitstoot te reduceren”, blikt Roesthuis terug. “Ten opzichte van het basisjaar 2010 hebben we onze CO2-uitstoot per miljoen euro omzet gehalveerd.” Om die reductie te bewerkstelligen trof Trebbe stapsgewijs verschillende maatregelen. Een greep uit de maatregelen:

  • het lease-autobeleid is stapsgewijs ‘vergroend’;
  • op verschillende vestigingen is een elektrische deelauto in gebruik genomen;
  • er zijn verschillende middelen beschikbaar gesteld om het thuiswerken en digitaal vergaderen te faciliteren;
  • de verschillende kantoren zijn inmiddels voorzien van LED-verlichting en pv-panelen, dit wordt ook verder uitgerold op onze bouwplaatsen;
  • we maken op al onze kantoren en projecten gebruik van 100% groene Nederlandse stroom.

“We pakken ook de handschoen op wanneer het gaat om de gebouwen die wij realiseren. We ontwikkelen en bouwen energieneutrale woningen en maken de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig. Ook bij utilitaire werken hebben we bijzondere aandacht voor duurzaamheid, zo leverden we eind vorig jaar het eerste gasloze ziekenhuis in Nederland op”, vult Jos aan. De verschillende maatregelen zorgden ervoor dat Trebbe in 2021 trede 5 van de CO2-prestatieladder behaalde en deze dit jaar kan handhaven. “De ambitie van Trebbe is Nederland mooier maken door het creëren van duurzame en gezonde leefomgevingen, ik ben er trots op dat we dat vanuit een gezonde en duurzame bedrijfsvoering en op een gezonde en duurzame wijze doen.”

duurzame bladeren
CO2 ladder

Doelstelling behaald, en nu?

Trebbe ambieerde al langer om trede 5 van de prestatieladder te behalen en vast te houden, nu die doelstelling opnieuw is behaald, betekent dit niet dat Trebbe ‘klaar’ is met CO2-reductie vertelt Jos. “Ieder jaar opnieuw streven we ernaar onze uitstoot verder terug te dringen, ook voor 2022. Om die ambitie waar te maken treffen we verschillende maatregelen zoals verdere vergroening van ons wagenpark en onderzoeken we de mogelijkheden voor het toepassen van groen gas. De reductie van CO2 dat kunnen en willen we niet alleen doen. Daarom zijn we ook in gesprek met onze ketenpartners. Samen kijken we wat mogelijk is op het gebied van CO2-reductie. Denk hierbij aan afvalreductie, minder transport, toepassen milieuvriendelijke materialen, circulair bouwen, etc. Ook onze materieeldienst zit niet stil, zij ondernemen stappen om tot een emissieloze bouwplaats te komen. Ook gaan we als Trebbe onze CO2-uitstoot compenseren, hierover volgt binnenkort meer nieuws.”

Meer weten? Lees het CO2-portfolio en bekijk de infographic.