trebbe, ontwikkelt en bouwt

Gebruikersvoorwaarden en Disclaimer

Welkom bij www.trebbe.nl. De domeinnaam www.trebbe.nl, als ook de Website die bereikbaar is onder het domein www.trebbe.nl (hierna: ‘Website’) is in eigendom van Trebbe B.V., geregistreerd in Nederland onder nummer 06068064, en gevestigd en kantoorhoudende te Enschede aan de (7514 AB) Tubantiasingel 63 (hierna: ‘Trebbe’).

Deze Gebruikersvoorwaarden en Disclaimer (hierna gezamenlijk: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op het gebruik van de Website. Doordat u zich op de Website begeeft verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Voorwaarden. Indien u zich niet kunt vinden in de Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk het gebruik van de Website te staken.

De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt onder meer in dat het, behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, verboden is de inhoud van deze Website te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Trebbe. Tevens worden alle mogelijke rechten op deze Website en de inhoud daarvan uitdrukkelijk voorbehouden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de Website wordt besteed, geeft Trebbe geen garanties ten aanzien van de volledigheid en/of juistheid van de informatie die op of via de Website openbaar wordt gemaakt. Bovendien geeft zij geen garantie dat het gebruik van de Website zal (kunnen) leiden tot en/of geschikt is voor het bereiken van het door de gebruiker van de Website gewenste doel.

Trebbe aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via deze Website is verkregen. Evenmin kunnen aan de inhoud van deze Website rechten worden ontleend.

Trebbe is steeds bevoegd om de informatie op de Website of de informatie die via de Website openbaar gemaakt wordt te wijzigen en/of aan te vullen of te verwijderen.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Op de Website aanwezige verwijzingen naar websites van derden zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze Website. Trebbe biedt daardoor niets anders dan een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie, indien en voor zover dat door de gebruiker van deze Website wordt gewenst. Trebbe staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit van de op de websites van derden vermelde informatie. Het feit dat Trebbe op haar Website een verwijzing naar een website van een derde heeft opgenomen, betekent niet dat Trebbe de aldaar verkrijgbare informatie onderschrijft.

Deze Voorwaarden omvatten al hetgeen Trebbe is overeengekomen met u in relatie tot het gebruik van de Website. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, alle geschillen die ontstaan in verband met of voortvloeiende uit deze Disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Almelo, dan – wel ter keuze van Trebbe – de bevoegde rechter.